8/1/13

NOVAS


Benvido a este espazo na rede que o CEIP PADRE FEIJOO de Allariz pon á disposición da comunidade educativa co fin de mantela informada, de forma actualizada, de todas aquelas novas que se produzan e sexan de interese, así como dos servizos e actividades que este colexio ofrece.
INICIO   DO  CURSO  2015-2016Inicio  do  curso en  Educación  Primaria  2015-16:  o  curso iníciase  para  Educación Primaria o Xoves 10  de  setembro  ás  8h45.  A  saída será   ás 13h30  para  os  alumnos  sen  comedor   e   ás  14h30  para  os  alumnos con comedor. As nais e pais  que recollan aos seus fillos/as ás  14h30  deben  permanecer na rúa e non entrar ao patio.
 

Inicio do curso en Educación Infantil de 4 e 5 anos:  os alumnos de 4 e 5 anos comezan o curso o Xoves  10 ás 8h40. Os  alumnos sen  comedor  saen  ás 13h20 e os alumnos con comedor ás 14h25.

Inicio  do  curso  en  Educación  Infantil de 3 anos:  o  curso  2015-2016 comeza para os alumnos de 3 anos o día Xoves 10 de setembro aplicando un período de adaptación no que colaboran  as  familias,  se  flexibiliza  o  calendario  e  os   horarios.   Os  alumnos de 3 anos non farán uso do comedor escolar durante o mes de setembro. Nos primeiros días de setembro anunciarase as quendas do período de adaptación.
 

REUNIÓNS

Reunión previa ao inicio do curso coas nais e pais de Educación Infantil: as nais e pais dos alumnos de Educación Infantil de 3,  4 e 5  anos  están   convocados a  unha  reunión, coas titoras/es dos seus fillos/as o Mércores 9 ás 10h30 na Aula de Psicomotricidade de Infantil.Novo libro para 5º de Infantil (4 anos)
  
Os alumnos de 5º de Infantil teñen que adquirir, a maiores dos que aparecen la lista, o seguinte título:
 
- Xardín das Letras Vogais   ISBN 978 849 914 256 2Axuda de 50€ para material escolar

Poderán solicitar unha axuda de 50€, dende o mércores 2 de setembro, para material escolar, as familias dos alumnos de Primaria que cumpran os seguintes requisitos:
a) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 
     b) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.
 
Lugar e prazo de presentación de solicitudes
1. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alum­nado. Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados.
2. As solicitudes realizaranse co ANEXO I e deberán presentarse en soporte papel na Secretaría do colexio. Dito Anexo I está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) e tamén poderá recollerse na Secretaría.
    3. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 1 de outubro de 2015. Documentación necesaria
a) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non au­toricen a consulta telemática.

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou docu­mentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade fami­liar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática.
d) No caso de discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro da unidade familiar, incluído/a o/a alumno/a, deberá presentarse documentación acreditativa a 31 de decembro de 2013. 

e) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acre­ditativa.

Cuantía e cálculo das axudas
A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros com­putables que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa regu­ladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2013, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 366 (base impoñible xeral) e 374 (base impoñible do aforro) da declaración. No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos netos de todos os membros computables da unidade familiar durante o exercicio 2013. Enténdese por renda per cápita a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade computables. Para os efectos do cálculo da renda per cápita da unidade familiar, computaranse por dous os membros da familia, incluído/a o/a alumno/a, que figuren na solicitude e teñan recoñecida en 31 de decembro de 2013 unha discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Que se entende por unidad familiar?
a) Os pais non separados legalmente e, se for o caso, o titor ou titora, ou a persoa en­cargada da garda e protección do menor.
b) Os fillos ou fillas menores de idade, con excepción dos/as emancipados/as.
c) Os fillos ou fillas maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
d) Os fillos ou fillas solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.
 
Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles, e que reúnan os requisitos do punto anterior. Esta situación deberá acreditarse documentalmente mediante o corres­pondente volante ou certificado de convivencia. Os casos de separación ou divorcio acreditaranse mediante sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor.
 
Adquisición do material escolar
Unha vez obtido o vale poderá utilizarse ata o día 31 de outubro de 2015
Entrega dos vales
 
Unha vez confeccionados, os vales dos 50€ para material escolar serán entregados aos alumnos.

Máis información: Orde do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan estas axudas (DOG do 1 de setembro de 2015).

 
Allariz, 1 de setembro de 2015Equipamento para o patio de Infantil: foi solicitado á Consellería material de xogo para o patio do colexio de Educación Infantil. Este equipamento foi instalado o 26 de xuño de 2015. Os alumnos terán dispoñible este equipamento o próximo curso.ACTIVIDADES DO MES DE  XUÑO

Festa de fin de curso 2014-2015: entre as actividades previstas para finalizar o curso 2014-2015 estivo a presenza dun d.j. no pavillón de deportes que animou a bailar a todos os  alumnos e alumnas.


Graduación dos alumnos de 6º curso  e Infantil: os alumnos que remataron o seu paso pola Educación Infantil tiveron a súa graduación o xoves 18 de xuño. Os alumnos de 6º de Primaria que remataron o estudos neste colexio e se incorporarán ao instituto o proñoximo curso escolar, tiveron a súa graduación o venres 19 de xuño.


               Graduación de 6º de Educación Primaria


Foto conxunta dos graduados en 6º de Primaria e os graduados en InfantilExcursión de 6º a Portugal: os alumnos de 6º de primaria realizan unha excursión de fin de curso por Portugal durante os días 10, 11 e 12 de xuño. Visitarán Oporto, Aveiro e Coimbra.
Graduación dos alumnos de 5 anos: os alumnos de 5 anos rematan este ano o seu paso pola Educación Infantil para iniciar o curso que ven a Educación Primaria. Por este motivo, os alumnos celebrarán, o día 18 de xuño, un acto de graduación ao que están invitados as nais e pais. O acto de 5 anos B terá lugar ás 8h45 mentres o de 5 anos A será ás 11h45.

ACTIVIDADES DO MES DE  MAIO

Festival Internacional de Xardíns: por segundo ano consecutivo, os alumnos de Infantil e Primaria participarán no Festival Internacional de Xardíns que nesta edición ten a música como tema central. O traballo previo realizado polos alumnos consistiu no deseño dos seus propio xardíns xa que en realidade serán catro que se complementan: un por infantil, un por 1º e 2º, un por 3º e 4º e finalmente outro por 5º e 6º. Trátase dunha interesante actividade de traballo en equipo que favorece o sentido estético e artístico, á vez que potencia valores moi importantes sobre o coidado da natureza e o medio ambiente.
ACTIVIDADES DO MES DE  ABRIL

Festa dos Maios: os alumnos de Infantil e de Primaria celebraron o día dos Maios, o xoves 30 de abril. Como en anos anteriores, o colexio participou con varios maios que sairon dende o colexio para ser expostos na Barreira, lugar onde os alumnos cantaron as coplas. Este acto contou co acompañamento do Grupo de Gaitas do Centro Sociocomunitario de Xinzo de Limia e coa actuación da Escola de Danza de Allariz.

Actividade do Quixote: o luns 13, na Casa da Cultura de Allariz, os alumnos de 5º e 6º de Primaria participaron na  actividade que sobre o Quixote levo a cabo a actriz Raquel Queizás.

                                

Plan Proxecta: un curso máis, o colexio participa nas actividades de innovación educativa do Plan Proxecta. Estas propostas permiten traballar temáticas transversais co alumnado a través dun proxecto interdisciplinar . Este ano os alumnos participantes son os de 4º de primaria e o proxecto no que están a traballar e o dos ríos. Por este motivo, o  martes 21, tiveron programada unha saída ao río Arnoia na que se lles amosaron diferentes facetas deste río: estudio das augas, coñecemento dos ecosistemas, etc. Esta actividade está promovida por Augas de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e ADEGA. Busca desenvolver os valores relacionados coa conciencia de respeto e protección á natureza. 

  
Encontro con escritora Paula Carballeira:  os alumnos de 1º e 2º de primaria terán na Biblioteca do colexio, o xoves 23, un encontro literario coa escritora Paula Carballeira.

    

                          
ACTIVIDADES  DO  MES  DE  MARZO

Celebrando o Día da Árbore:  os alumnos de Educación Infantil e de Educación Primaria celebraron, o martes 24 de marzo, o Día da Árbore. Nesta actividade de sensibilización polo o medio ambiente, os alumnos plantaron un acivro en cada colexio.


Visita e obradoiro no eco espazo O Rexo:  os alumnos de Educación Infantil e de Educación Primaria realizaron unha visita e participaron nun obradoiro no eco espazo de O Rexo co seguinte calendario:
  
  • Luns 9: 2º e 4º de Primaria.
  • Martes 10: 4 e 5 anos.
  • Mércores 11: 3º de Primaria e 3 anos.
  • Xoves 12: 1º e 5º de Primaria.
Odaiko Percusión e Roteiro da Esmorga: o luns 16, os alumnos de 5º e 6º asistiron, no Auditorio de Ourense, ao espectáculo que o grupo Odaiko Percusión presentou e que se titula "Invención". Neste espectáculo repasaron as grandes invencións feitas polo home dende o S.XVIII ata a actualidade e mostrará como o pasado é reflexo do futuro. O punto forte do espectáculo e a súa conexión co público.Rematado o espectáculo de Odaiko, os alumnos de 6º de Primaria realizarán o roteiro da coñecida obra de Eduardo Blanco Amor, A Esmorga. Estarán acompañados cun guía pola cidade  de Ourense. Finalmente rematarán cunha visita ás Termas de Outariz.                                    


 Contos de Lobo: a compañía Teatro Ghazafelhos vai representar na Casa da Cultura de Allariz, o día 19, un conto interactivo en onde se mistura a maxia, o circo e a hipnose. Dous personaxes dispares pero no fondo parecidos espertan para continuar contos onde aparezan lobos. Un fai maxia, outro hipnotiza e ambos fan acrobacias. No espectáculo trátase a temática da boa alimentación así como a estimulación para o xogo e a participación teatral. Esta actividade está dirixida aos alumnos de Infantil e 1º de Primaria.

Brinca Vai: o venres 27, na Casa da Cultura de Allariz, os alumnos de 2º, 3º, 4º e 5º de Primaria asistirán a actuación de Paco Nogueiras. Este singular músico compostelán ven de publicar o seu primeiro traballo "Brinca Vai" no que reúne doce cancións en galego dirixidas ao público infantil. Paco Nogueiras foi actor e percusionista de Els Comediants e Os Quinquilláns. Na actualidade forma parte da compañía de animación musical "Os Tres Tenedores", do grupo "Os Modernos" e do coro da Escola de Música de Santiago. En "Brinca Vai" abórdanse temas incluídos no currículo escolar: a natureza, os xogos tradicionais, a importancia dos libros e da lingua galega, así como celebracións como o Entroido, O Nadal, O Magosto e o Samaín. Trátase dunha proposta lúdica que transmite bo humor e que se complementa con imaxes cheas de colorido, expresividade e dinamismo. reúne lectura, expresión musical e corporal, creatividade artística e aprendizaxe global en clave de diversión.


ACTIVIDADES  DO  MES  DE  FEBREIRO

Entroido 2015 o venres, 13 de febreiro, ás 12h, os alumnos de Infantil e de Primaria celebraron o Entroido no pavillón de deportes. Este ano estivo adicado ao circo. Cada curso representou un número deste fabuloso mundo de diversión e ilusión. Grazas pola vosa participación!.


ACTIVIDADES  DO  MES  DE  XANEIRO

Día da Paz: o venres, 30 de xaneiro, os alumnos de 4 e 5 anos de Infantil e Primaria celebraron xuntos no pavillón de deportes, ás 12h, o Día da Paz nun fermoso acto no que cantaron cancións, achegaron as súas mensaxes de paz e compartiron moitos abrazos.Teatro interactivo en inglés: os alumnos de 5º e 6º de Primaria asistiron, o pasado día 21 de xaneiro, á representación da obra Spinderella que a compañía Blue Mango Theatre representou no Auditorio de Ourense. Trátase dunha experiencia participativa que busca complementar de forma lúdica a aprendizaxe da lingua inglesa a partires dunha versión moderna do conto tradicional de Cenicienta. Visita a La Voz de Galicia

Unha vez rematada a representación de Spinderella no Auditorio, os alumnos de 5º e 6º de Primaria visitaron a redacción de La Voz de Galicia onde aprenderon como se elabora un xornal.ACTIVIDADES DO MES DE  DECEMBRO

A visita do Apalpador: coa participación da Anpa, o martes día 16 de decembro, chegou ao colexio o Apalpador acompañado de varios trasnos dende as montañas do Courel para agasallar aos nenos e as nenas.                         A visita do Paxe Real:  o venres, 19 de decembro, a biblioteca acolleu a visita que dende Oriente realizou o Paxe Real. Durante a mesma fixo lectura dunha mensaxe das súas maxestades e recolleu as cartas que os nenos e as nenas lle escribiron aos Reis Magos. Deste xeito poderá levarllas a tempo para que  podan cumprir os seus desexos.


Xogos Tradicionais  os alumnos de 6º coñecerán e participarán en varios xogos tradicionais a celebrar no patio do colexio da man do Centro de Cultura Popular "Xaquín Lorenzo". 6ºA realizará a actividade o venres 12 de decembro, mentres 6ºB  participará o mércores 17 e  6ºC o xoves 18.Festival de Nadal  os alumnos de Educación Infantil e os de 1º e 2º de Primaria asistiron ao Festival de Nadal que se celebrou na biblioteca do colexio o mércores 17 de decembro. Para os alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º o Festival tivo lugar o xoves 18.

ACTIVIDADES   DO  MES  DE  NOVEMBRO19 Festival de Cine Internacional de Ourense: foi no curso pasado cando os alumnos do 2º ciclo, dentro do Plan Proxecta "Nos Tamén Creamos", realizaron un curto de animación titulado "As Pousadeiras do Rei". O seu traballo consistiu na redacción do guión, no deseño dos decorados e na elaboración  dos personaxes, aos que tamén deron voz. Este curto foi agora seleccionado para o 19 certame do Festival de Cine Internacional de Ourense dentro da sección OUFF ESCOLA. Este certame busca fomentar a creatividade audiovisual, á vez que potencia o uso das tic. Por este motivo, os alumnos de 4º e 5º de Primaria asistiron, o día 19 de novembro, ao Auditorio.


Educación Vial: a DGT presenta no colexio unha interesante actividade sobre Educación Vial na que os alumnos de 5º e 6º de Primaria recibirán importantes consellos sobre como deben actuar en diferentes situacións con especial enfoque a cando son peóns ou a cando empregan a súa bicicleta. Esta actividade será o xoves 5 para 5º e o venres 7 para 6º.

Exposición sobre o Padre Feijoo (1676-1764): este ano celébrase o 250 aniversario do pasamento do Padre Feijoo. Aínda que naceu no concello de Pereiro de Aguiar pasou a súa infancia en Allariz, en concreto no lugar de O Mato. Entre as súas preocupacións estaba facer medrar o nivel cultural do país, tarefa nada doada aos inicios do século XVIII. Con tal propósito fixo unha incansable difusión do pensamento científico, á vez que se ocupou dos máis diversos temas: historia, medicina, astronomía, matemáticas, pedagoxía ou física. Parece xusto que os nosos alumnos deban coñecer mellor tan insigne figura polo que, entre outras actividades realizadas no colexio, se organiza unha visita á exposición que sobre a súa vida e obra se realiza no Museo Arqueolóxico de Ourense. A visita a esta exposición foi realizada por 2º de Primaria o día 12, por 4º de Primaria o día 25 e por 3º de Primaria o día 26.Magosto de Infantil:  o martes 11 de novembro, os alumnos de Infantil tiveron empanadas, bolos preñados, bica e castañas asadas coa presenza dun castañeiro no patio.

Alumnos de Infantil preparados para degustar as castañas


Roteiro no Tren das Termas: o 12 de novembro, os alumnos de 1ºA e 1ºB, tras asistir á obra "O Cocido Sinfónico" no Auditorio de Ourense, realizaron un roteiro no Tren das Termas.

ACTIVIDADES  DO  MES  DE OUTUBRO 

Estas son algunhas das actividades que se realizaron durante o mes de outubro.

Celebrando o Samaín: co colaboración das familias foi posible levar a cabo esta actividade da que tanto gozaron os alumnos.

Actividades da Biblioteca: co motivo do Día da Biblioteca e da celebración do Samaín, os nenos e nenas de Infantil asistiron entusiasmados á representación teatral da obra "O Anel de Pirompiña". Esta obra foi representada polos alumnos e alumnas de 6º de Primaria.
Actividade de reciclaxe.- esta actividade terá lugar o día 21 de outubro e está dirixida aos alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. Nela levaranse a cabo os seguintes obradoiros:


- Compostaxe: explicación e instalación do composteiro.
- Xincana dos resíduos: explicación sobre a correcta separacións e xogos con material de refugallo.
- Mural: realización dun mural con información sobre os diferentes contenedores e a compostaxe.
- Xogo de separación: explicación sobre a correcta separación e xogo de correr.
Actividade Geopueblos.- o pasado mércores 8 de outubro  realizouse no colexio a actividade proposta por Geopueblos para os cursos 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. Trátase de poñer en valor as actividades que se desenvolven no mundo rural. Entre as súas propostas están as alternativas de consumo e ocio sostible vinculadas ao mundo rural tales como a compra directa de alimentos ecolóxicos, o turismo rural, a recuperación de árbores singulares, etc. O seu fin é paliar o despoboamento, á vez que se protexe a súa biodiversidade.

Obradoiro "A Velliña Vella": con motivo do día da biblioteca, o próximo 24 de outubro, os alumnos dispoñen desde principios do mesmo mes dunha exposición de paneis do conto A Velliña Vella. Será nese día cando teña lugar o obradoiro que contará coa presenza dunha animadora. Esta actividade está dirixida aos alumnos de 6º de Primaria.
Excursión a Celanova: está excursión foi realizada, o 29 de outubro, polos alumnos de 6º de Primaria e de 2º da ESO con motivo do Día da Biblioteca. Durante a mesma coñeceron a biblioteca do instituto de dita vila, realizaron o roteriro dos escritores, visitaron Vilanova dos Infantes e o castro de Castromao.  Curros Enriquez

 Celso Emilio Ferreiro


    Castromao


En 2014 celébrase o 250 anivesario do pasamento do Padre Feijoo

O colexio lembrará este aniversario con diversas actividades
Benito Jerónimo Feijoo (Padre Feijoo) foi un home adiantado ao seu tempo. Considerábase un “cidadán libre da república das letras”, e a súa obra transmítenos a imaxe dun home lúcido, que cre no progreso que achega a ciencia e na importancia de fuxir das supersticións.

O Padre Feijoo naceu no pazo de Casdemiro (Pereiro de Aguiar, Ourense) en 1676 e realizou os seus primeiros estudos en Allariz xa que viviu durante ese tempo na localidade de O Mato. Tamén estudou no colexio beneditino de Santo Estevo de Ribas del Sil. Cando tiña catorce anos renunciou ao morgado que lle correspondía como primoxénito, para ingresar no mosteiro beneditino de San Xulián de Samos (Lugo), ao que segundo os estatutos da Orde pertenceu toda a súa vida.

Tras dous anos de noviciado, foi enviado a estudar Artes ao colexio de San Salvador de Lérez (Pontevedra) e Teoloxía ao de San Vicente de Salamanca. Finalizados os estudos, regresa a Galicia en 1702, onde será pasante e profesor de Artes no colexio de Lérez e posteriormente mestre de Teoloxía no de San Xoán de Poio (Pontevedra), tamén no arcebispado de Santiago. A continuación, foi destinado a Oviedo, cidade á que chegou con 33 anos e na que permaneceu ata o seu pasamento en 1764, exercendo como catedrático de Teoloxía na universidade. Aceptou o nomeamento como membro da Rexia Sociedade de Medicina e demais Ciencias de Sevilla (1727) e o de conselleiro real, que en 1748 lle outorga Fernando VI.

O Padre Feijoo está considerado como unha das figuras máis importantes da Ilustración, cunha enorme repercusión noutros países europeos como Francia, Alemaña ou Inglaterra. Intelectual sabio e rebelde, foi o autor máis polémico do seu tempo e os expertos na súa figura coinciden en que ningún escritor acadara antes tanta celebridade dentro e fóra de España, nin conseguira darlle tanta proxección social ao pensamento.


Festival de Xardíns 2014: nesta edición o colexio terá unha interesante participación ao contar cun espazo propio no que os alumnos e alumnas poderán iniciarse no deseño e elaboración de xardíns. Para dito espazo foron deseñados un total de catro xardíns que corresponden a Educación Infantil e a cada un dos tres ciclos de Primaria. Trátase inculcar neles, non só unha nova experiencia estética, senón tamén o coidado do medio ambiente.
Obradoiro de Xogos Populares: as mestras e mestres do colexio levaron a cabo un obradoiro sobre Xogos Populares. Unha das actividades deste obradoiro foi a posta en marcha de diversos xogos no patio, motivo polo cal foron representados varios xogos nese espazo segundo a seguinte planificación.