O COLEXIO 
O colexio CEIP PADRE FEIJOO foi construído entre 1973 e 1974 como resultado da concentración escolar do Concello de Allariz e dos concellos de Taboadela e a Merca. Trátase do único colexio do concello. En 1999 sufriu  unha importante ampliación coa que se incoporaron novas aulas, despachos, unha sala de usos múltiples e un patio cuberto. Foi nese tempo cando pasou  a escolartizar só alumnos de Infantil e Primaria ata 6º curso. Os seus alumnos de 7º e 8º pasaron a escolarizarse en 1º e 2º da ESO no IES da vila. En 2012 foi aprobado un proxecto para construír nas súas proximidades un novo edificio con nove aulas, comedor e patio que acollería a toda a etapa de Educación Infantil. O 26 de setembro de 2013 comezouse a construír o edificio escolar que acollería aos alumnos de Educación Infantil. Dito edificio púxose en marcha no curso 2014-2015. Durante os últimos anos o colexio foi vendo incrementar a súa matricula de xeito importante. Pensemos que para o curso 2017-2018 foron matriculados 72 alumnos novos o que fai que na actualidade conte cuns 415 alumnos.


O equipo docente está formado por un total de 35 mestras/es dos que 9 imparten en Educación Infantil. Conta con 3 mestras/es de Lingua Inglesa, 2 de Educación Física, unha mestra de Música e dúas mestras de Relixión Católica. O claustro complétase co Equipo de Orientación formado por un Orientador, unha especialista en Audición e Linguaxe e dúas especialistas en Pedagoxía Terapéutica.
O colexio imparte Educación Infantil e Primaria con sete unidades en Educación Infantil e con doce unidades en Educación Primaria. En total, o número de unidades ou grupos en funcionamento é de dezanove. Esta cifra ven tendo variacións duns cursos a outros en función do número de alumnos matriculados. O número de profesores é de trinta e catro, cifra que tamén varía pola razón anterior. A maioría son definitivos o que ven a mostrar un claustro con bastante estabilidade. O centro conta ademais cun Equipo de Orientación no que, a maiores do Orientador, se encontran integradas unha especialista en Audición e Linguaxe e dúas mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica. O colexio tamén  conta con unha mestra de Relixión Católica.
O persoal non docente consta de nove persoas e abrangue a unha coidadora para alumnos de necesidades educativas especiais, ao persoal de cociña (una oficiala e tres axudantas), ao persoal de limpeza e a un conserxe. O persoal non docente completaríase coas doce nais colaboradoras do comedor e as oito acompañantes dos autobuses.
 
 
INSTALACIÓNS
 

O centro está formado por dous edificios, un destinado a Educación Infantil (2014) e outro a Educación Primaria (1974). Neste último dispón dun edificio anexo que fora antes vivendas dos mestres e que actualmente está rehabilitado para as actividades docentes. Conta ademais cun pavillón de deportes do que fai uso aínda que con limitacións.

Edificio de Educación Infantil

Este edificio conta con 8 aulas con baño propio, e os seguintes espazos:

v  Sala de profesores.- Dispón este colexio dunha sala para a reunión dos docentes si ben o seu espazo é reducido. Nel atópase a fotocopiadora e ten acceso a dous pequenos almacéns.

v  Sala de usos múltiples.- Eran dúas aulas que en obra se uniron ao eliminar un tabique que as dividía. Esta actuación permite que o edificio conte cunha aula de usos múltiples de 115 m2.

v  Comedor escolar.- Trátase dun espazo amplo e ben iluminado que conta con baños propios e un lugar para a preparación de alimentos xa que non ten cociña.

v  Aula de AL.- Coa eliminación dun dos almacéns foi posible poñer en marcha este espazo para a atención dos alumnos de Audición e Linguaxe.

v  Aula de Atención Educativa.- os alumnos que non son de relixión dispoñen dun espazo propio ao que desprazarse.

v  Patio de recreo.- Conta cun patio de recreo propio e independente do de Primaria no que dispón dun areeiro, así como de espazos aínda sen aproveitamento.

 

Edificio de Educación Primaria

Conta con aulas de Primaria, aulas de AL e PT, Departamento de Orientación, sala de usos múltiples/biblioteca, sala de mestres, comedor, despachos de dirección e secretaría.

v  Sala de Profesores.- O aumento da matrícula con leva o aumento no número de profesores que imparten clase no centro o que fai que na actual sala non sexa posible reunir ao claustro. Por este motivo vense utilizando a Sala de Usos Múltiples/Biblioteca.
 

v  Comedor Escolar.- O colexio conta con dous comedores escolares, un para Infantil e outro para Primaria. O comedor de primaria ten cociña.

 

v  Orientación.- o colexio conta cun orientador que dispón de despacho propio e que conforma o seu Equipo de Orientación con unha Al e dous PT.
 

v  Aulas de Pedagoxía Terapéutica.- Nestes momentos o centro conta con dúas aulas de PT. Unha das aulas está na planta baixa e outra atópase no último piso do colexio. A presenza dunha das aulas ben motivada pola existencia no centro dunha aula de atención específica.

 
v  Aula de AL.- o centro conta coa súa propia aula de Audición e Linguaxe.
 

v  Patio de recreo .- As actividades desenvolvidas son principalmente de lecer e deportivas. Tamén cumpren esa función nos tempos anterior e posterior ao comedor escolar, segundo o plan de actividades deste servizo. Ao medio día, nos días de chuvia ou de moito frío, os alumnos de Primaria utilizan o pavillón de deportes como espazo no que recollerse. O patio de Primaria conta con pistas de fútbol e baloncesto compartindo espazos, así como cun areeiro.

 
v  Biblioteca/Sala de Usos Múltiples.- A biblioteca emprégase tanto para o préstamo de libros coma para a lectura. Actualmente a Biblioteca foi desprazada para a Sala de Usos Múltiples, onde, si ben mellorou en aforo, debe agora compartir espazo e tempo coas actividades propias a desenvolver neste lugar como son ensaios para actuacións e festivais, representación de obras de teatro, conferencias e charlas, etc.
 
  

Edificios anexos a Primaria conta cunha aula de música, aula das tic, aula de pintura e aula de espera (é un servizo xestionado polo Concello de Allariz).

v  Pavillón.- Non é un espazo propio do centro senón do Concello á disposición do mesmo. As actividades principais que se realizan son as relacionadas coa área de Educación Física pero con limitacións para a práctica de deportes por equipos. No tempo de lecer do comedor escolar acolle aos alumnos maiores nos días de choiva. Tamén resulta un espazo aproveitable para levar a cabo aquelas actividades que requiran a presencia de público e a participación de tódolos alumnos principalmente se as condicións atmosféricas así o aconsellan, por exemplo o Entroido.
 
 
 
 
 

 
v  Aula de Informática.- Este espazo perdera utilización dende que foi preciso desprazalo ao edificio das vivendas motivado polo incremento do alumnado que fixo necesario dispor como aula o espazo que utilizaba antes. Desde o curso 2014-2015 conta cun ordenador por alumno. Non obstante estes últimos cursos este espazo mellorou a participación debido a unha mellor dinamización das TICS. Conta cunha pizarra dixital.

 
v  Aula de Espera.- Non depende directamente do colexio senón do Concello. Normalmente acolle a uns 20 alumnos. O seu horario é das 7h30 ás 9h15.
 
 
 

 
v  Aula de Música.- Ubicada nas vivendas, o seu uso limítase principalmente a área de música e a realización de Música e Movemento como actividade extraescolar. Esta actividade é responsabilidade do Concello.

 
v  Aula de Pintura.- desenvolve principalmente as actividades de pintura das que disfrutan os alumnos como actividade extraescolar. Esta actividade é responsabilidade do Concello.
 


LLARIZ  2016